Kallelse Årsmöte 2019

Svenska Pride

Kallelse till årsmöte för föreningen Svenska Pride

Vi välkomnar alla Pridearrangörer som är medlemmar i Svenska Pride till Årsmötet i föreningen.

 

Datum

3 mars kl 15.00

Var:

Internet via appen

”Go-to-meeting”.

Handlingar:

Är tillgängliga senast 14 dgr innan årsmötet

 

Anmälan:

Anmälan med namn på företrädare, epostadress samt namnet på Pridefestivalen hen

Representerar måste ske till arsmote@svenskapride.se senast den 17 februari 2019.

Förnya medlemsskapet/Bli medlem via

https://www.svenskapride.se/bli-medlem/

Bilagor:

Dagordning årsmötet

 

 

Välkomna !

 

 

Styrelsen Svenska Pride

https://www.svenskapride.se

Instagram: #Svenskapride

Twitter: @svenskapride

 

Dagordning:

 

1) Årsmötet 2019 õppnande

2) Fastställande av röstlängd fõr mötet

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4) Val av protokolljusterare och rösträknare.

5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6) Fastställande av föredragningslista.

7) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  1. a) Styrelsens fõrvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  2. b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8) Fråga om ansvarsfrihet fõr styrelsen för den tid revisionen avser.

9) Beslut om disposition av föreningens resultat.

10) Val av

  1. a) föreningens ordförande fõr en tid av 2 år
  2. b) föreningens kassör för en tid av 1 år.
  3. c) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
  4. d) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
  5. e) revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 ár
  6. f) ledamõter i valberedningen för en tid av 1 ár
  7. g) Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år

11) Årsmötets uttalande av föreningen.

12) Övriga frågor. (ej beslutsfrågor)

13) Mötet avslutas

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.